FloraFinder.org
Home   About Us   Want to Help?   FAQ  
Searching   Image Use Biblio

Index by Common Names

(: Needs an article)

White Baneberry
Actaea pachypoda
White-cedar
Chamaecyparis thyoides
White Basswood
Tilia americana var. heterophylla
White-cedar, Atlantic
Chamaecyparis thyoides
White Bedstraw
Galium mollugo
White-cedar, Northern
Thuja occidentalis
White Bully
Sideroxylon salicifolium
White-cedar, Southern
Chamaecyparis thyoides
White Bursage
Ambrosia dumosa
White-cypress
Taxodium distichum
White Campion
Silene latifolia
White-flower Skyrocket
Ipomopsis longiflora
White Chelone
Chelone glabra
White-fruited Red Baneberry
Actaea rubra f. neglecta
White Clover
Trifolium repens
White-panicle Aster
Symphyotrichum lanceolatum
White Crape Myrtle
Lagerstroemia indica ‘Acomi’
White-topped Pitcher Plant
Sarracenia leucophylla
White Doll’s Daisy
Boltonia asteroides
Whitebark Pine
Pinus albicaulis
White False Indigo
Baptisia alba
Whitecedar, Northern
Thuja occidentalis
White Indian Hemp
Asclepias incarnata
Whitetop, Parasol
Doellingeria umbellata var. umbellata
White Ironbark
Eucalyptus leucoxylon
Whitetop, Starrush
Rhynchospora colorata
White Jasmine
Jasminum polyanthum
Whitewash Lichen
Phlyctis argena
White Knapweed
Centaurea diffusa
Whitlow-mustard, Spring
Draba verna
White Lady’s Slipper
Cypripedium candidum
Wholeleaf Indian Paintbrush
Castilleja integra
White Leadtree
Leucaena leucocephala
Whorled Loosestrife
Lysimachia quadrifolia
White Lotus
Nymphaea alba
Whorled Wood Aster
Oclemena acuminata
White Mahogany
Khaya anthotheca
Whorled Yellow Loosestrife
Lysimachia quadrifolia
White Maple
Acer saccharinum
Whortleberry, Red
Vaccinium vitis-idaea
White Meadowsweet
Spiraea alba
Wicky, White
Kalmia cuneata
White Mustard
Sinapis alba
Wide-leaved Bladder Catchfly
Silene latifolia
White Oak
Quercus alba
Wig, Lawyer’s
Coprinus comatus
White Pasqueflower
Pulsatilla occidentalis
Wild Asparagus
Asparagus officinalis
White Persian Cat Cactus
Cephalocereus senilis
Wild Balsam Apple
Echinocystis lobata
White Pine
Pinus strobus
Wild Bergamot
Monarda fistulosa
White Polka Dot Cactus
Opuntia microdasys ‘Alba’
Wild Bleeding-heart
Dicentra eximia
White Poplar
Populus grandidentata
Wild Blue Phlox
Phlox divaricata
White Prickly Poppy
Argemone albiflora
Wild Buckwheat
Polygonum convolvulus var. convolvulus
White Rhubarb
Heracleum mantegazzianum
Wild Bush Bean
Macroptilium lathyroides
White Sage
Lantana camara cv.
Wild Cala
Calla palustris
White Sanicle
Ageratina altissima
Wild Calla
Calla palustris
White Sanicle
Ageratina altissima ‘Chocolate’
Wild Carrot
Daucus carota
White Sassafras
Sassafras albidum
Wild Clematis
Clematis virginiana
White Silk-Floss Tree
Ceiba insignis
Wild Coffee
Psychotria nervosa
White Snakeroot
Ageratina altissima
Wild Columbine
Aquilegia canadensis
White Snakeroot
Ageratina altissima ‘Chocolate’
Wild Cotton
Apocynum cannabinum
White Spider Lilies
Lycoris sp.
Wild Cucumber
Echinocystis lobata
White Spruce
Picea glauca
Wild Dagga
Leonotis leonurus
White Strawberry
Fragaria vesca
Wild Garlic
Allium tricoccum
White Sweet Clover
Melilotus officinalis
Wild Garlic
Allium vineale
White Torch Cactus
Echinopsis spachiana
Wild Geranium
Geranium erianthum
White Trillium
Trillium grandiflorum
Wild Geranium
Geranium maculatum
White Turtlehead
Chelone glabra
Wild Geranium
Geranium carolinianum
White Vervain
Verbena urticifolia
Wild Ginger
Asarum canadense
White Walnut
Juglans cinerea
Wild Ginger
Hexastylis arifolia var. arifolia
White Water Rose
Nymphaea alba
Wild Ginger
Asarum splendens
White Wicky
Kalmia cuneata
Wild Hazel
Simmondsia chinensis
White Wild Indigo
Baptisia alba
Wild Heliotrope
Phacelia
White Woodsorrel
Oxalis montana
Wild Heliotrope
Phacelia distans