FloraFinder.org
Home   About Us   Want to Help?   FAQ  
Searching   Image Use Biblio

Index by Common Names

(: Needs an article)

Western Bleeding Heart
Dicentra formosa ‘Langtrees’
White Poplar
Populus grandidentata
Western Boxelder
Acer negundo
White Prickly Poppy
Argemone albiflora
Western Catalpa
Catalpa speciosa
White Rhubarb
Heracleum mantegazzianum
Western Coral Bean
Erythrina flabelliformis
White Sage
Lantana camara cv.
Western Goat’s-beard
Tragopogon dubius
White Sanicle
Ageratina altissima
Western Jimson Weed
Datura wrightii
White Sanicle
Ageratina altissima ‘Chocolate’
Western Juniper
Juniperus occidentalis
White Sassafras
Sassafras albidum
Western Maidenhair Fern
Adiantum aleuticum
White Silk-Floss Tree
Ceiba insignis
Western Pasque Flower
Pulsatilla occidentalis
White Snakeroot
Ageratina altissima ‘Chocolate’
Western Pearly Everlasting
Anaphalis margaritacea
White Snakeroot
Ageratina altissima
Western Pitch Pine
Pinus ponderosa
White Spider Lilies
Lycoris sp.
Western Red Pine
Pinus ponderosa
White Spruce
Picea glauca
Western Salsify
Tragopogon dubius
White Strawberry
Fragaria vesca
Western Shooting Star
Dodecatheon pulchellum
White Sweet Clover
Melilotus officinalis
Western Snowberry
Symphoricarpos occidentalis
White Torch Cactus
Echinopsis spachiana
Western Spiderwort
Tradescantia occidentalis
White Trillium
Trillium grandiflorum
Western Wallflower
Erysimum capitatum
White Turtlehead
Chelone glabra
Western White Spruce
Picea glauca
White Vervain
Verbena urticifolia
Western Yellow Pine
Pinus ponderosa
White Walnut
Juglans cinerea
Whippoorwill Flower
Trillium cuneatum
White Water Rose
Nymphaea alba
White Ash
Fraxinus americana
White Wicky
Kalmia cuneata
White Avalanche Lily
Erythronium montanum
White Wild Indigo
Baptisia alba
White Avens
Geum canadense
White Woodsorrel
Oxalis montana
White Baneberry
Actaea pachypoda
White-cedar
Chamaecyparis thyoides
White Basswood
Tilia americana var. heterophylla
White-cedar, Atlantic
Chamaecyparis thyoides
White Bedstraw
Galium mollugo
White-cedar, Northern
Thuja occidentalis
White Bully
Sideroxylon salicifolium
White-cedar, Southern
Chamaecyparis thyoides
White Bursage
Ambrosia dumosa
White-cypress
Taxodium distichum
White Campion
Silene latifolia
White-flower Skyrocket
Ipomopsis longiflora
White Chelone
Chelone glabra
White-fruited Red Baneberry
Actaea rubra f. neglecta
White Clover
Trifolium repens
White-panicle Aster
Symphyotrichum lanceolatum
White Crape Myrtle
Lagerstroemia indica ‘Acomi’
White-topped Pitcher Plant
Sarracenia leucophylla
White Doll’s Daisy
Boltonia asteroides
Whitebark Pine
Pinus albicaulis
White False Indigo
Baptisia alba
Whitecedar, Northern
Thuja occidentalis
White Indian Hemp
Asclepias incarnata
Whitetop, Parasol
Doellingeria umbellata var. umbellata
White Ironbark
Eucalyptus leucoxylon
Whitetop, Starrush
Rhynchospora colorata
White Jasmine
Jasminum polyanthum
Whitewash Lichen
Phlyctis argena
White Knapweed
Centaurea diffusa
Whitlow-mustard, Spring
Draba verna
White Lady’s Slipper
Cypripedium candidum
Wholeleaf Indian Paintbrush
Castilleja integra
White Leadtree
Leucaena leucocephala
Whorled Loosestrife
Lysimachia quadrifolia
White Lotus
Nymphaea alba
Whorled Wood Aster
Oclemena acuminata
White Mahogany
Khaya anthotheca
Whorled Yellow Loosestrife
Lysimachia quadrifolia
White Maple
Acer saccharinum
Whortleberry, Red
Vaccinium vitis-idaea
White Meadowsweet
Spiraea alba
Wicky, White
Kalmia cuneata
White Mustard
Sinapis alba
Wide-leaved Bladder Catchfly
Silene latifolia
White Oak
Quercus alba
Wig, Lawyer’s
Coprinus comatus
White Pasqueflower
Pulsatilla occidentalis
Wild Asparagus
Asparagus officinalis
White Persian Cat Cactus
Cephalocereus senilis
Wild Balsam Apple
Echinocystis lobata
White Pine
Pinus strobus
Wild Bergamot
Monarda fistulosa
White Polka Dot Cactus
Opuntia microdasys ‘Alba’
Wild Bleeding-heart
Dicentra eximia