FloraFinder.org
Home   About Us   Want to Help?   FAQ  
Searching   Image Use Biblio

Index by Common Names

(: Needs an article)

White Bully
Sideroxylon salicifolium
White-cedar, Atlantic
Chamaecyparis thyoides
White Bursage
Ambrosia dumosa
White-cedar, Northern
Thuja occidentalis
White Campion
Silene latifolia
White-cedar, Southern
Chamaecyparis thyoides
White Chelone
Chelone glabra
White-cypress
Taxodium distichum
White Clover
Trifolium repens
White-flower Skyrocket
Ipomopsis longiflora
White Crape Myrtle
Lagerstroemia indica ‘Acomi’
White-fruited Red Baneberry
Actaea rubra f. neglecta
White Doll’s Daisy
Boltonia asteroides
White-panicle Aster
Symphyotrichum lanceolatum
White False Indigo
Baptisia alba
White-topped Pitcher Plant
Sarracenia leucophylla
White Indian Hemp
Asclepias incarnata
Whitebark Pine
Pinus albicaulis
White Ironbark
Eucalyptus leucoxylon
Whitecedar, Northern
Thuja occidentalis
White Jasmine
Jasminum polyanthum
Whitemargin Sandmat
Chamaesyce albomarginata
White Knapweed
Centaurea diffusa
Whitetop, Parasol
Doellingeria umbellata var. umbellata
White Lady’s Slipper
Cypripedium acaule var. alba
Whitetop, Starrush
Rhynchospora colorata
White Lady’s Slipper
Cypripedium candidum
Whitewash Lichen
Phlyctis argena
White Leadtree
Leucaena leucocephala
Whitlow-mustard, Spring
Draba verna
White Lotus
Nymphaea alba
Whitney's Locoweed
Astragalus whitneyi
White Mahogany
Khaya anthotheca
Wholeleaf Indian Paintbrush
Castilleja integra
White Maple
Acer saccharinum
Whorled Buckwheat
Eriogonum heracleoides var. angustifolium
White Meadowsweet
Spiraea alba
Whorled Loosestrife
Lysimachia quadrifolia
White Mustard
Sinapis alba
Whorled Wood Aster
Oclemena acuminata
White Oak
Quercus alba
Whorled Yellow Loosestrife
Lysimachia quadrifolia
White Pasqueflower
Pulsatilla occidentalis
Whortleberry, Red
Vaccinium vitis-idaea
White Persian Cat Cactus
Cephalocereus senilis
Wicky, White
Kalmia cuneata
White Pine
Pinus strobus
Wide-leaved Bladder Catchfly
Silene latifolia
White Pine Bolete
Suillus americanus
Wig, Lawyer’s
Coprinus comatus
White Polka Dot Cactus
Opuntia microdasys ‘Alba’
Wild Asparagus
Asparagus officinalis
White Poplar
Populus grandidentata
Wild Balsam Apple
Echinocystis lobata
White Prickly Poppy
Argemone albiflora
Wild Bergamot
Monarda fistulosa
White Rhubarb
Heracleum mantegazzianum
Wild Bleeding-heart
Dicentra eximia
White Sage
Lantana camara cv.
Wild Blue Phlox
Phlox divaricata
White Sanicle
Ageratina altissima ‘Chocolate’
Wild Buckwheat
Polygonum convolvulus
White Sanicle
Ageratina altissima
Wild Bush Bean
Macroptilium lathyroides
White Sassafras
Sassafras albidum
Wild Calla
Calla palustris
White Silk-Floss Tree
Ceiba insignis
Wild Carrot
Daucus carota
White Snakeroot
Ageratina altissima ‘Chocolate’
Wild Clematis
Clematis virginiana
White Snakeroot
Ageratina altissima
Wild Coffee
Psychotria nervosa
White Spider Lilies
Lycoris sp.
Wild Columbine
Aquilegia canadensis
White Spruce
Picea glauca
Wild Cotton
Apocynum cannabinum
White Strawberry
Fragaria vesca
Wild Cucumber
Echinocystis lobata
White Sweet Clover
Melilotus officinalis
Wild Dagga
Leonotis leonurus
White Torch Cactus
Echinopsis spachiana
Wild Garlic
Allium vineale
White Trillium
Trillium grandiflorum
Wild Garlic
Allium tricoccum
White Turtlehead
Chelone glabra
Wild Geranium
Geranium maculatum
White Vervain
Verbena urticifolia
Wild Geranium
Geranium erianthum
White Walnut
Juglans cinerea
Wild Geranium
Geranium carolinianum
White Water Rose
Nymphaea alba
Wild Ginger
Asarum canadense
White Wicky
Kalmia cuneata
Wild Ginger
Hexastylis arifolia var. arifolia
White Wild Indigo
Baptisia alba
Wild Ginger
Asarum splendens
White Woodsorrel
Oxalis montana
Wild Hazel
Simmondsia chinensis
White-cedar
Chamaecyparis thyoides
Wild Heliotrope
Phacelia distans